فکر

دوست دارم گلدانم پر از گلهای عشق باشد
کاسه ام جرعه ای از آب عشق باشد
دوست دارم عاشق باشم
در کنار معشوق باشم

آیا هیچ فکر کردی؟
چقدر سخت است دوست داشتنُ دوست داشته نشدن

/ 1 نظر / 9 بازدید
آب

خیلی سخته :( خیلی