چرا

دل نقش: مهناز

 

در این نقطه از نقاط
می ایستم
و فریاد می زنم چرا
آری چرا
چرا چرایی در ذهن دارم
در این نقطه مبهم، وضوح می خواهم
وضوح فکر
وضوح خیال
وضوح رنگ
وضوح...؟
آری یادم آمد، وضوح عشق می خواهم
می جویم
می خوانم
نمی یابم
چرا؟!
و صدها چرای دیگر چرا؟؟؟

/ 0 نظر / 10 بازدید